प्रधान मंत्री आवास योजना

अ.नंया.अ.न.लाभार्थीचे नांवप्रवर्ग
1MH1290753विजय रामदास सोनवणेST
2MH1449430राजेंद्र चंदर भागलेST
3MH1453114काळू धर्मा गायकवाडST
4MH1266516रोहिदास देवबा सोनवणेST
5MH1266519बारकू पर्वत लोखंडेST
6MH1266521लक्ष्मण शिवाजी माळीST
7MH1266522सहादू सुकदेव माळीST
8MH1266530गुलाब सुकलाल पवारST
9MH1266549दशरथ बालचंद माळीST
10MH1266554संगिता तलवारेST
11MH1266635चंदू जंगलू पवारST
12MH1313586शरद सोनु पवारST
13MH1354494बापू महादू माळीST
14MH2478121संतोष किसन धिवरेSC
15MH2410359नंदू फुला मोरेSC
16MH2449493राजाराम धर्मा मोरेSC
17MH2478130देविदास सुकदेव मोरेSC
18MH2478126विठ्ठल लाला मोरेSC
19MH1112163राजसबाई राघो खैरनारOther
20MH1314556संजय दशरथ शिंगाणेOther
21MH2405137समद मोहमद शेरूMinority
22MH1376946लक्ष्मण त्र्यंबक हिरेOther
23MH1473183मिराबाई मुरलीधर अहिरेOther
24MH1294341सुमन त्र्यंबक बच्छावOther
25MH1441622जगन्नाथ भावसिंग जाधवOther
26MH1407646लक्ष्मीबाई मुठेकरOther
27MH1314557किसन भवानी डोंगरेOther
28MH1672602बापू रामचंद्र निकमOther
अ.नंया.अ.न.लाभार्थीचे नांवप्रवर्ग
1MH1400859भावराव सोनु पवारST
2MH1207435गोकुळ जयसिंग माळीST
3MH1313382सुरेश काशिनाथ दळवीST
4MH1419571नामदेव हिरामण पवारST
5MH1419579मुरलीधर देवराम भोयेST
6MH1419589दयाराम जयराम दळवीST
7MH1419594श्रीराम अर्जुन सोनवणेST
8MH1330073मल्हारी काळू गवळीST
9MH1331786रामदास बापू माळीST
10MH1441624भावडू भालचंद्र माळीST
11MH2601045आबा सुकदेव सोनवणेSC
12MH1672675चिंतामण त्र्यंबक सुर्यवंशीOther
13MH1939497केदा रामचंद्र महालेOther
14MH1891712विजय साहेबराव पगारेOther
15MH2052566हिरामण त्र्यंबक मानकरOther
16MH2055088पितांबर सुकदेव निकमOther
17MH1993897जगन्नाथ पुंजाराम मानकरOther
अ.नंया.अ.न.लाभार्थीचे नांवप्रवर्ग
1MH1358883विठ्ठल चिंधा इंगळेST
2MH1359061मोहन लाला सोनवणेST
3MH1792197लालचंद रावण पवारST
4MH1749815महादू भावराव पवारST
5MH1724882ज्ञानेश्वर काशिनाथ बोरसेST
6MH1729483काळू देवराम भोयेST
7MH1841239सोपान झिपा गायकवाडST
8MH1954246प्रल्हाद काशिनाथ बोरसेST
9MH1765006अशोक दौलत गायकवाड ( अशोक दयाराम गायकवाड)ST
10MH1816547कैलास सहादू माळीST
11MH1816556अशोक रामदास माळीST
12MH1711677रमेश दादाजी गायकवाडST
13MH1816534दादाजी पर्वत लोखंडेST
14MH1816539सखाराम पर्वत लोखंडेST
15MH1955383बाजीराव हरी पवार (गजराबाई बाजीराव पवार)ST
16MH1816545शिवाजी रामलाल माळीST
17MH1816532नानाजी पर्वत लोखंडेST
18MH1517036रतन हरी पवारST
19MH1679692उगलास रतन मोरेST
20MH2234205जानकाबाई बापू उफाडेST
21MH2282359महारु लाला सोनवणेST
22MH2280787दत्तु श्रावण मोरेST
23MH2291125कृष्णा एकनाथ सोनवणेST
24MH2291136उखा नथा तलवारेST
25MH2342560सोन्याबाई पगारेST
26MH2291112पांडुरंग फकिरा अहिरेST
27MH2258953हरी सोनवणेST
28MH2259518वत्सलाबाई सावळीराम शिंदेST
29MH2274229कचरू दशरथ गायकवाडST
30MH2443081मच्छिंद्र जतन गायकवाडST
31MH2526888गिताबाई शिवाजी खैरणारST
32MH2530852हिरामण डोंगर सोनवणेST
33MH2593750वसंत किसन सोनवणेST
34MH2509379महादू सोमा गायकवाडST
35MH2461961शिवाजी काळू गवळीST
36MH2589061गोरख देवसिंग सोनवणेST
37MH2581901बबन नारायण खलसेSC
38MH2732540अंजना शंकर मोरेSC
39MH1672676सुनिल दादाजी मोकासरेOther
40MH1909216शोभा रमेश ( सुरेश) जाधवOther
41MH1993861विश्राम रंगनाथ गवळीOther
42MH1993899चंद्रभान पुंजाराम मानकरOther
43MH1993921संजय बुधा गांगुर्डेOther
44MH2081019प्रभाकर शंकर मुठेकरOther
45MH2087177दिलीप रामदास मुठेकरOther
46MH2087282पोपट दगा महाजनOther
47MH2065305कृष्णा तुळशिराम मानकरOther
48MH2067204साहेबराव उखा नवसारOther
49MH2074137सोमनाथ राजाराम पगारेOther
50MH2234302दुर्गाबाई शालिग्राम सोनवणेOther
51MH2226396राहीबाई मुरलीधर हिरेOther
52MH2280815चंदू जगन जाधवOther
53MH2280518नानाजी उखा नामदासOther
54MH2306236प्रमिला प्रदिप मानकरOther
55MH2288721दारासिंग जगन जाधवOther
56MH2315847अनिल वाघOther
57MH2258939कल्पना दिनकर कचवेOther
58MH2241700निर्मला त्र्यंबक अहिरेOther
59MH2246784कल्पना मगन पाटीलOther
60MH2340612केदाबाई विठ्ठल सावळेOther
61MH2280800जिजाबाई दौलत पवारOther
62MH2475182कैलास केदा निकमOther
63MH2551308कैलास दामु शिवदेOther
64MH2551311उत्तम पोपट देवरेOther
65MH2432348दिलीप रामभाऊ महालेOther
66MH2435463नारायण भवानी डोंगरेOther
67MH2503728सुभद्रा संतदास तिवारीOther
68MH2469940सुदाम रामदास अविळेOther
69MH2469942निंबाबाई उखा नामदासOther
70MH2551278देवचंद भिमजी पगारेOther
अ.नंया.अ.न.लाभार्थीचे नांवप्रवर्ग
1MH2521816छबाबाई गोपीनाथ गोरेST
2MH2543045भागाजी गंगाराम खंबाईत ( दिपक भागाजी खंबाईत )ST
3MH1112160रेशमाबाई सखाराम निकमOther
4MH2475193संतोष केदा निकमOther
5MH2475194विश्वास केदा निकमOther
6MH2478095सुमन चिंतामण मानकरOther
7MH2478108भगवान वाल्मिक निकम (भगवान ज्ञानदेव निकम )Other
8MH2478109देविदास मुरलीधर हिरे (कल्पना देविदास हिरे)Other
9MH2631133अनिल शंकर देवरेOther
10MH2579341पंडित राघो निकमOther
11MH2484446प्रकाश रामदास बाविस्करOther
12MH2532708लक्ष्मण सुकदेव देवरेOther
13MH2446278अनिल शामराव शिंदेOther
14MH2450859चिंधा भिका महालेOther
15MH2575666सुमनबाई सुभाष मराठेOther
16MH2562694पितांबर सुकदेव निकमOther
17MH2478135लताबाई दादाजी निकमOther
18MH2478138संतोष चिंतामण सुर्यवंशीOther
19MH2478139सुभाष निंबा निकम (शोभा सुभाष निकम)Other
20MH2478150बिजलाबाई रतन निकमOther
21MH2477375किसन मोतीराम पगारेOther
22MH2505086अर्जुन नंदलाल पगारेOther
23MH2504712माणिक दयाराम निकमOther
24MH2532713दामु सोनु बच्छावOther
25MH2691697कारभारी सुकदेव निकमOther
26MH2737104अशोक पुंडलिक मानकरOther
27MH2743287भगवान नागराज कचवेOther
28MH2846174निर्मला दिनकर भामरेOther
29MH2733484दिगंबर केदा निकमOther
30MH2733489वसंत पंडित निकमOther
31MH2839320महादू महारु नवरे (भारती महारु नवरे)Other
32MH2839321निंबा रामदास मुठेकरOther
33MH2840319रमेश शंकर सोनवणेOther
34MH2780704एकनाथ त्र्यंबक साळवेOther
35MH2649133मंगल अशोक मानकरOther
36MH2653128अभिमन दामु निकमOther
37MH2712188पंढरीनाथ त्र्यंबक मानकरOther
38MH2712211शंकर रघुनाथ मानकरOther
39MH1777105दत्तात्रेय जगन्नाथ निकमOther
40MH1777125उत्तम रघुनाथ निकम (कल्पना उत्तम निकम)Other
41MH1777143विठ्ठल निंबा हिरेOther
42MH2656954शिवाजी भिला निकमOther
43MH2808475निंबा चिंतामण जावरेOther
44MH2808479सुरेश किसन चव्हाणOther
45MH2808480गणेश नारायण अहिरेOther
46MH2794500दत्तु शंकर मुठेकरOther
47MH2799803तुळशिराम हरि मानकर ( वसंत तुळशिराम मानकर)Other
48MH2799817लोटन त्र्यंबक मानकरOther
49MH2829058सुरेश रामजी मानकरOther
50MH2829089रमेश रामजी मानकर (मिराबाई रमेश मानकर)Other
51MH2808484विमलबाई पांडुरंग सोनवणेOther
52MH2808635रविंद्र पांडुरंग निकमOther
53MH2666360अंताजी सुकदेव निकमOther
54MH2670946कौतिक भिला मानकरOther
55MH2800288गंजीधर शामभाऊ देवरेOther
56MH2800798लक्ष्मण महादु नवरेOther
57MH1792556संतोष अर्जुन भदाणे ( मिनाक्षी )Other
58MH1793750दिगंबर दादाजी सुर्यवंशीOther
अ.क्र.लाभार्थी आय डीलाभार्थीचे नांवप्रवर्ग
1121430425पुंजाराम यादव सोनवणेअनु.जमाती
2122604705समाधान संभाजी माळीअनु.जमाती
3121848180शिवदास विठ्ठल गायकवाडअनु.जमाती
4121418343मोतीराम सोनु मोरेअनु.जमाती
5121414010शिवाजी गणपत सोनवणेअनु.जमाती
6123267108अशोक शंकर पवारअनु.जमाती
7125109484वाल्याबाई पांडुरंग पवारअनु.जमाती
8122648636प्रमिला बापू पवारअनु.जमाती
9123228715अर्जुन विठोबा गायकवाडअनु.जमाती
10121849086प्रकाश देवराम गायकवाडअनु.जमाती
11122648692बापू फुलसिंग पवारअनु.जमाती
12123253075गंगाराम सुकदेव सोनवणेअनु.जमाती
13124298791पंढरीनाथ गोरख मोरेअनु.जमाती
14122993653रामदास लाला सोनवणेअनु.जमाती
15122993785सुभाष कारभारी सोनवणेअनु.जमाती
16122914063काळूबाई सिताराम सोनवणेअनु.जमाती
17122648336मालजी नारायण मोरेअनु.जमाती
18125038606समाधान भास्कर मोरेअनु.जमाती
19127073244नामदेव हिरामण मोरेअनु.जमाती
20127075823रोहिदास बाळू पगारेअनु.जमाती
21123240635योगेश ताराचंद सोनवणेअनु.जमाती
22122993805श्रावण जयसिंग माळीअनु.जमाती
23122993672देविदास विठोबा गायकवाडअनु.जमाती
24122993832रविंद्र गुलाब मोरेअनु.जमाती
25122993750माणिक अशोक गायकवाडअनु.जमाती
26124899855काळू पोलाद अहिरेअनु.जमाती
27127075328सुभाष डोंगर अहिरेअनु.जमाती
28122648819सीताराम भगवान मोरेअनु.जमाती
29122916231आत्माराम राजाराम सोनवणेअनु.जमाती
30121845198बुधा वसंत सोनवणेअनु.जमाती
31121419012गणेश शंकर मोरेअनु.जमाती
32122915540हिरामण राजाराम सोनवणेअनु.जमाती
33127073842सुरेश डोंगर अहिरेअनु.जमाती
34125359710श्रावण हरी मोरेअनु.जमाती
35122576911हरिभाऊ हिरामण गायकवाडअनु.जमाती
36122192811संभाजी दगा पवारअनु.जमाती
37123238454राजेंद्र शामराव गायकवाडअनु.जमाती
38121847428भाऊसिंग हरसिंग गायकवाडअनु.जमाती
39124900082शांताराम दावल तलवारेअनु.जमाती
40122993592मंगल प्रभाकर पवारअनु.जमाती
41122648867संदीप धोंडू अहिरेअनु.जमाती
42122648748सुनिल अंताजी गायकवाडअनु.जमाती
43122288011हरी दयाराम सोनवणेअनु.जमाती
44122288064नानाजी शिवलाल नवसारेअनु.जमाती
45122212483काळू दगा पवारअनु.जमाती
46122287953राजेंद्र गुलाब सोनवणेअनु.जमाती
47122287995सुरेश अर्जुन सोनवणेअनु.जमाती
48122288020भगवान विठ्ठल धुमअनु.जमाती
49123985080अक्काबाई गुलाब ठाकरेअनु.जमाती
50123122593हिरूबाई बारकू पवारअनु.जमाती
51122993768मल्हाबाई ओंकार माळीअनु.जमाती
52122294662अशोक बळीराम मोरेअनु.जमाती
53122246779सहादू भावराव पवारअनु.जमाती
54122290192(अलकाबाई)दादाजी शिवलाल नवसारेअनु.जमाती
55122287911नानाजी किसन माळीअनु.जमाती
56122287956संतोष मनाजी अहिरेअनु.जमाती
57122632489संजय दादाजी सोनवणेअनु.जमाती
58123607140साहेबराव शिवराम सोनवणेअनु.जमाती
59122944688रामदास फुलसिंग पवारअनु.जमाती
60122648663गुंजाबाई शिवराम सोनवणेअनु.जमाती
61122287944साहेबराव भिका पवारअनु.जमाती
62123270196लताबाई निंबा माळीअनु.जमाती
63123227923विठाबाई बारकू सोनवणेअनु.जमाती
64122233667रमेश अभिमन सोनवणेअनु.जमाती
65123268173उत्तम देवराम सोनवणेअनु.जमाती
66123255868यादव बुधा मोरेअनु.जमाती
67122993709मिरुलाल शामभाऊ गायकवाडअनु.जमाती
68123985206यमुनाबाई शामभाऊ कुवरअनु.जमाती
69121834647शंकर बाळू सोनवणेअनु.जमाती
70121415872राजेंद्र वामन मोरेअनु.जमाती
71122288003बापू वसंत मोरेअनु.जमाती
72122287982सुरेश भिवसन जाधवअनु.जमाती
73122294631पांडू परशराम माळीअनु.जमाती
74121413284शांताराम उत्तम सोनवणेअनु.जमाती
75122943711सुलकनबाई शामराव गायकवाडअनु.जमाती
76123121424साखरचंद बापू माळीअनु.जमाती
77122942779बायजाबाई नानाजी तलवारेअनु.जमाती
78121846782हरसिंग रतन गायकवाडअनु.जमाती
79121850984हिरामण सोनू गायकवाडअनु.जमाती
80122294673दलसिंग दगा ठाकरेअनु.जमाती
81122969535बायजाबाई रामदास सोनवणेअनु.जमाती
82122970574अनिल शंकर गायकवाडअनु.जमाती
83122970731हिरामण गिरा अहिरेअनु.जमाती
84121844220चाफाबाई सुरेश हळदेअनु.जमाती
85121424607बापू सोमा गायकवाडअनु.जमाती
86122235266किसन नवसू मोरेअनु.जमाती
87122969774भारत म्हसू इंगळेअनु.जमाती
88122740970रामचंद्र बारकू पवारअनु.जमाती
89123159828विष्णू जंगलू अहिरेअनु.जमाती
90122946194नवसाबाई गणपत इंगळेअनु.जमाती
91122969753विठ्ठल जंगलू इंगळेअनु.जमाती
92123122960छोटू दशरथ सिंगानेअनु.जमाती
93122970655बाबुलाल विष्णू दळवीअनु.जमाती
94122215025वसंत तानाजी तलवारेअनु.जमाती
95125259759वामन देवराम वाघअनु.जमाती
96122237926एकनाथ नथा पवारअनु.जमाती
97122287988कैलास दौलत गायकवाडअनु.जमाती
98122288049सुकदेव दगा पवारअनु.जमाती
99123268708बेबीबाई आत्माराम सोनवणेअनु.जमाती
100124899617सुमन लक्ष्मण सोनवणेअनु.जमाती
101123114703सुशिला कारभारी गायकवाडअनु.जमाती
102122969930यशोदाबाई काशिनाथ सोनवणेअनु.जमाती
103122970118जयाबाई आनंदा दळवीअनु.जमाती
104122969723मीराबाई रुबास मानकरअनु.जमाती
105122993727कारभारी नारायण सोनवणेअनु.जमाती
106122632700लक्ष्मीबाई वसंत मोरेअनु.जमाती
107121852062वसंत राजाराम गायकवाडअनु.जमाती
108121707178नानाजी सोमा गायकवाडअनु.जमाती
109121849491राजाराम नारायण सोनवणेअनु.जमाती
110123269232बापू कृष्णा पवारअनु.जमाती
111123252458संजय झिपरू ठाकरेअनु.जमाती
112123749452बापू चिंधा सोनवणेअनु.जमाती
113124898478गोकुळ सोनू पवारअनु.जमाती
114122970796(लताबाई)किसन फकीरा महाजनअनु.जमाती
115121429410बापू नामदेव मोरेअनु.जमाती
116122464290उत्तम बापू माळीअनु.जमाती
117123923543तुकाराम पुंडलिक सोनवणेअनु.जमाती
118123984643बंडू गंगाराम ठाकूरअनु.जमाती
119123629142फुलजाबाई यशवंत गायकवाडअनु.जमाती
120123246715प्रकाश सदा पवारअनु.जमाती
121122648782दावल दादाजी पवारअनु.जमाती
122123083624शिवाजी गणपत माळीअनु.जमाती
123122970161नानाजी प्रभात वाघअनु.जमाती
124122969967गंगाधर पवन गायकवाडअनु.जमाती
125122970054याशोधाबाई संभाजी अहिरेअनु.जमाती
126122970413हसरत दगा पवारअनु.जमाती
127122970214नानाजी शिवराम मोरेअनु.जमाती
128122970250शिवराम केदा सोनवणेअनु.जमाती
129121852776अशोक नारायण गायकवाडअनु.जमाती
130122055386साहेबराव जयराम सोनवणेअनु.जमाती
131122055891जिजाबाई संजय सोनवणेअनु.जमाती
132122294679कमल माधव पवारअनु.जमाती
133122288101सहादू तानकू सोनवणेअनु.जमाती
134122288118रखमाबाई गोकुळ मोहितेअनु.जमाती
135121852463फुलाबाई भावराव पवारअनु.जमाती
136123265463रंजना काशिनाथ बोरसेअनु.जमाती
137122970774संपत गणपत माळीअनु.जमाती
138122970322आनंदा धका दळवीअनु.जमाती
139125117512पंडित राजाराम पगारेअनु.जमाती
140122969915बळीराम बंडू गायकवाडअनु.जमाती
141122970677सोमनाथ चैत्राम माळीअनु.जमाती
142122970134अनिल बाबूलाल माळीअनु.जमाती
143122941914संजय कचरू गायकवाडअनु.जमाती
144121851343बंडू हिरामण गायकवाडअनु.जमाती
145121429936तुकाराम नामदेव मोरेअनु.जमाती
146122287932भावराव महारु सोनवणेअनु.जमाती
147123985586वसंत रतन मोरेअनु.जमाती
148124921744लालचंद संपत सोनवणेअनु.जमाती
149123615126सुमनबाई सतिश शिंदेअनु.जमाती
150121851704संभाजी नारायण गायकवाडअनु.जमाती
151124900000वाल्मिक दयाराम सोनवणेअनु.जमाती
152123188826विजय राजाराम माळीअनु.जमाती
153123985324विठ्ठल भिला पगारेअनु.जमाती
154121848705पप्पु देवसिंग मोरेअनु.जमाती
155121416647सुनिल मोतीराम मोरेअनु.जमाती
156121420121अरुण बाळू गायकवाडअनु.जमाती
157121849842विनोद बाजीराव गायकवाडअनु.जमाती
158122943420कारभारी श्रावण सोनवणेअनु.जमाती
159122943559तुकाराम दौलत अहिरेअनु.जमाती
160122943986सत्याबाई अभिमन अहिरेअनु.जमाती
161122632559राजाराम काहाणु मोरेअनु.जमाती
162122970072सुरेश भावराव पवारअनु.जमाती
163122969263बळीराम लहू माळीअनु.जमाती
164122970388रेवा मंगा सोनवणेअनु.जमाती
165123270689सोमा पुंडलिक सोनवणेअनु.जमाती
166122943863मिना सुरेश पवारअनु.जमाती
167125360514छगन राजाराम पगारेअनु.जमाती
168122632227एकनाथ कचरू गायकवाडअनु.जमाती
169122632332कृष्णा शामराव अहिरेअनु.जमाती
170122970353सुरेश ताराचंद सोनवणेअनु.जमाती
171122970743विनोद तुकाराम निकमअनु.जमाती
172123236955नंदू साहेबराव सोनवणेअनु.जमाती
173123242334संतोष बाबूलाल ठाकरेअनु.जमाती
174124917584छोटू गोपीनाथ सोनवणेअनु.जमाती
175122632190मिराबाई अशोक देवरेअनु.जमाती
176121707756सुमन मन्साराम माळीअनु.जमाती
177121415125दत्तात्रेय अशोक सोनवणेअनु.जमाती
178122216829ज्ञानेश्वर वसंत तलवारेअनु.जमाती
179122464769सुनंदा शांताराम तलवारेअनु.जमाती
180122970447दादाजी विठ्ठल गायकवाडअनु.जमाती
181123245809सतिश बारकु सोनवणेअनु.जमाती
182125037972अंबादास अंकुश आहिरेअनु.जमाती
183125122171वंदना सिताराम मोरेअनु.जमाती
184122970265श्रीपत जयसिंग दळवीअनु.जमाती
185122969557विकास धोंडू अहिरेअनु.जमाती
186122993867पिंटू कारभारी सोनवणेअनु.जमाती
187122946865सतीश रुबास मानकरअनु.जमाती
188122945128नानाजी हिरामण मोरेअनु.जमाती
189122211826सुभाष भगवान पवारअनु.जमाती
190122970553वाल्मिक कारभारी गायकवाडअनु.जमाती
191122632187अविनाश अशोक सोनवणेअनु.जमाती
192121421495समाधान मन्साराम माळीअनु.जमाती
193121432048सुनिल बाळू गायकवाडअनु.जमाती
194122648720पमाबाई राजू इंगळेअनु.जमाती
195122969312गणपत चिंतामण माळीअनु.जमाती
196123117087किरण बापू सोनवणेअनु.जमाती
197123269736सुरेश बापू पवारअनु.जमाती
198123243237बायजाबाई यशवंत बोरसेअनु.जमाती
199122970185सुनिल महादू मोरेअनु.जमाती
200122970482अप्पा विठ्ठल गायकवाडअनु.जमाती
201122970525राजेंद्र हरचंद सोनवणेअनु.जमाती
202122970611शरद सखाराम गायकवाडअनु.जमाती
203122969362गोरख रुबास मानकरअनु.जमाती
204122288071शिवाजी भगवान धुमअनु.जमाती
205123117790कैलास बापू सोनवणेअनु.जमाती
206122287968दिनेश लहानू राठोडअनु.जमाती
207121850225गुंताबाई हिरामण गायकवाडअनु.जमाती
208121420825दादाजी दगा पवारअनु.जमाती
209121431537साहेबराव रवन गायकवाडअनु.जमाती
210123235641(लताबाई)हिरामण रामभाऊ गायकवाडअनु.जमाती
211122993884शिवाजी परशराम माळीअनु.जमाती
212121428087सुनील अनिल माळीअनु.जमाती
213122913276दशरथ काशिनाथ वटाणेअनु.जमाती
214122648606अलका दादाजी ठाकरेअनु.जमाती
215122294684सुमन गोरख कुवरअनु.जमाती
216125108735उत्तम रामदास पवारअनु.जमाती
217123262495शांताराम भावराव सोनवणेअनु.जमाती
218123258459देवबा शिवराम सोनवणेअनु.जमाती
219123274065लहू गंगाराम अहिरेअनु.जमाती
220122212675जगन्नाथ बापू वाघअनु.जमाती
221122648765शिवाजी फुलसिंग पवारअनु.जमाती
222123070663लक्ष्मण रामदास सोनवणेअनु.जमाती
223123625873जिजाबाई रतन मोरेअनु.जमाती
224123079369राजेंद्र शंकर पवारअनु.जमाती
225121845635गंगाराम बाबुराव गायकवाडअनु.जमाती
226122557012लहू रामा माळीअनु.जमाती
227122287919रविंद्र किसन मोरेअनु.जमाती
228123629546पुंजाराम लहू अहिरेअनु.जमाती
229121850600शामराव राजाराम गायकवाडअनु.जमाती
230122993686संजय मलसिंग पवारअनु.जमाती
231123241443तानाजी पुनाजी सोनवणेअनु.जमाती
232124901835देवचंद पुंडलिक सोनवणेअनु.जमाती
233124303156शशिकांत भिला पवारअनु.जमाती
234123073388संजय चिमण पवारअनु.जमाती
235122993911सुभाष शामभाऊ गायकवाडअनु.जमाती
236122993573गोरख नानाजी पवारअनु.जमाती
237122648621निंबा तानाजी गोरेअनु.जमाती
238125036740आनंदा डावल तलवारेअनु.जमाती
239123273148वसंत भगवान गायकवाडअनु.जमाती
240122648805बापू शामराव मोरेअनु.जमाती
241127711225चंद्रशेखर रमेश पवारअनु.जमाती
242127711420शांताराम रमेश पवारअनु.जमाती
243127074667बाबूलाल गणपत माळीअनु.जमाती
244122648847रविंद्र भगवान मोरेअनु.जमाती
245122648652बेबाबाई देविदास अहिरेअनु.जमाती
246121428787सुरेश नामदेव मोरेअनु.जमाती
247121422760पांडुरंग महादू मोरेअनु.जमाती
248123244167पुंजाराम बारकू सोनवणेअनु.जमाती
249123244909दिपक शंकर ठाकरेअनु.जमाती
250125119335तात्या रामदास पवारअनु.जमाती
251121846090रविंद्र बाबुराव गायकवाडअनु.जमाती
252123263091अनिल शामभाऊ सोनवणेअनु.जमाती
253123266038रंगनाथ महादू मोरेअनु.जमाती
254123266571बाळू देवबा सोनवणेअनु.जमाती
255123257910भाऊसाहेब देवबा सोनवणेअनु.जमाती
256122056375बायटा मच्छिंद्र कुवरअनु.जमाती
257127074134कल्पना नामदेव बोरसेअनु.जमाती
258123255147भिका सुकदेव सोनवणेअनु.जमाती
259123230619दत्तात्रेय अशोक गायकवाडअनु.जमाती
260122053965सुनिल अनिल माळीअनु.जमाती
261122993900भारत कारभारी सोनवणेअनु.जमाती
262123273602सुनिल शांताराम सोनवणेअनु.जमाती
263123985462ज्ञानेश्वर बाळू पवारअनु.जमाती
264140173326सरलाबाई पुंडलिक चव्हाणअनु.जाती
265140173311गोविंदा सयाजी मोरेअनु.जाती
266126924563सिद्धार्थ काशिनाथ सुपारेअनु.जाती
267123631094साहेबराव केदा मोरेअनु.जाती
268125378076पार्थसारथी अशोक सुपारेअनु.जाती
269123924058सिंधुबाई जंबू कापसेअनु.जाती
270123743428वत्सलाबाई आनंदा बंद्रेअनु.जाती
271124422124सोनाली अशोक बंद्रेअनु.जाती
272124366805भिका रमेश खरेअनु.जाती
273125585576विजाता सुरेश चव्हाणअनु.जाती
274127356572रोशन वसंत अहिरेअनु.जाती
275123924614अंबादास माहरू कापसेअनु.जाती
276121854730दिपक शामराव खरेअनु.जाती
277121853108बाळू अनाजी जगतापअनु.जाती
278124296163अण्णा सुकदेव कापसेअनु.जाती
279124565681शारदा विलास परातेअनु.जाती
280121856834मिनाबाई सदाशिव भामरेअनु.जाती
281122239983रामा पुंडलिक पवारअनु.जाती
282122242447जिजाबाई बाबुराव थोरातअनु.जाती
283122245806सुभाष तुकाराम मोरेअनु.जाती
284124563998यानुनाबाई बबन सुपारेअनु.जाती
285121854417सरूबाई छबू खरेअनु.जाती
286121854102दिलीप शामराव जगतापअनु.जाती
287123746913मंगला नामदेव बंद्रेअनु.जाती
288124568167आशाबाई बापू जगतापअनु.जाती
289123937846रत्ना राजेंद्र पगारेअनु.जाती
290124569785अशोक पंडित अहिरेअनु.जाती
291121855047भारत अरुण उशिरेअनु.जाती
292122238730सुनिल सुपडू पवारअनु.जाती
293123746507शरद ताराचंद बंद्रेअनु.जाती
294123748229दिपक जिभाऊ बंद्रेअनु.जाती
295122241983भारत नानाजी माळीअनु.जाती
296124304450कृष्णा रामचंद्र देवरेअनु.जाती
297123627386देविदास खंडू सोनवणेअनु.जाती
298124302115तुकाराम नानाजी अहिरेअनु.जाती
299126156130बाबूलाल ग्यानदेव शेवाळेअनु.जाती
300123626400प्रल्हाद भास्कर मोरेअनु.जाती
301121855909आशा शरद फडवळअनु.जाती
302122214617भारत दगा शिरसाठअनु.जाती
303125377650गंगाधर शंकर खलसेअनु.जाती
304123925359वाल्मिक हरी खलसेअनु.जाती
305123626919मिनाक्षी रमेश मोरेअनु.जाती
306126129218सुभाष नंदाराम जगतापअनु.जाती
307123618966सुमनबाई भिला सोनवणेअनु.जाती
308122489769विमल धोंडू बागुलअनु.जाती
309126713950चंद्रकलाबाई सोमा अहिरेअनु.जाती
310122219330लक्ष्मीबाई भिका आहिरेअनु.जाती
311126116801भरत माणिक सुपारेअनु.जाती
312122993889अजय संजू अहिरेअनु.जाती
313125431579मनोहर विष्णू मानकरइतर
314126934833भास्कर दामोधर दुसानेइतर
315141043559रंजना भगतसिंग गिरासेइतर
316141043306पुंडलिक चिंतामण शेलारइतर
317141043150बाबूलाल दगडू गांगुर्डेइतर
318125935981वंदना नानाजी निकमइतर
319141043832रामदास निंबा भदाणेइतर
320123628737कल्पना गणपत पगारेइतर
321125584142चंद्रकांत उत्तम आहेरइतर
322124673488रुखामिनी जगन्नाथ अहिरेइतर
323123247593गंगाराम तानाजी अहिरेइतर
324122288265गोकुळ लक्ष्मन निकमइतर
325141043534संतोष पुंजाराम पवारइतर
326141042087आशाबाई अशोक अहिरेइतर
327124992429शांतीलाल तुकाराम नहिरेइतर
328126939908वसंत पंडीत जगतापइतर
329126931868मंदाकिनी कृष्णराव निकमइतर
330141043444जामराव महादू निकमइतर
331141031399पंडित राजाराम निकमइतर
332141044043दादाजी कारभारी निकमइतर
333141031597अहिल्याबाई आनंदराव निकमइतर
334126154118बबन काशीराम निकमइतर
335141043745प्रशांत नामदेव सोनवणेइतर
336124367967रविंद्र बाळू मानकरइतर
337123986720अनिल भाऊराव निकमइतर
338123986467सुरेश सदाशिव मानकरइतर
339127076330सुनिल उत्तम निकमइतर
340127355836संजय उत्तम निकमइतर
341126935894विजय पंडित पाखलेइतर
342123986866दत्तू वामन पगारेइतर
343124303921अनिल नामदेव सूर्यवंशीइतर
344141043938दिलीप शालिग्राम सोनवणेइतर
345141043473प्रकाश भिला निकमइतर
346122605272रामदास शिवमन निकमइतर
347126145837भारत जगनाथ अहिरेइतर
348125428317जावेद बशीर पिंजारीइतर
349127712042पंडित शंकर धांडेइतर
350124559185रामकृष्ण गोविंदा सपकाळेइतर
351124369035सुंदराबाई चिंधू नवरेइतर
352123623918पंडित कृष्णाजी गवळीइतर
353127337713अनिल लहू शिवदेइतर
354141043956शांताराम रामदास सावळेइतर
355127348044उखा दौलत हिरेइतर
356124422757दत्तु तुकाराम महाजनइतर
357124557040विजय कारभारी सूर्यवंशीइतर
358141043670विशाल रावसाहेब निकमइतर
359127349285पंडित पुंजाराम दुसानेइतर
360123987870बापू राधाजी नवरेइतर
361141043720मिराबाई जिभाऊ अहिरेइतर
362127349903रामदास केदा देवरेइतर
363127708037सुरेश दगा निकमइतर
364141043639भिका रवण पाटीलइतर
365141043217दादाजी बाबूलाल गांगुर्डेइतर
366141031572बाळासाहेब निंबा निकमइतर
367126111227शेख गणी शेख इसाइतर
368141043693उत्तम वामन कदमइतर
369141043841चिंतामण विठ्ठल मानकरइतर
370127715598लक्ष्मण संभाजी निकमइतर
371127072764प्रकाश उत्तम निकमइतर
372124675490अंजनाबाई भटू पगारेइतर
373123920836कल्पना भारत निकमइतर
374122288246हिरामण कौतिक शिंदेइतर
375125432244ताराबाई ज्ञानेश्वर मानकरइतर
376123272189मनिषा उमेश पवारइतर
377141043263महेश लक्ष्मण गांगुर्डेइतर
378141042310वंदना नंदू अहिरेइतर
379141043772सुनिल जिभाऊ अहिरेइतर
380141043821महेंद्र सोमनाथ गोसावीइतर
381127614590विजय कारभारी चव्हाणइतर
382126127321नंदू रघुनाथ निकमइतर
383126128591रविंद्र एकनाथ गवळीइतर
384124558054दिलीप लक्ष्मण देवरेइतर
385127344528विजय आनंदा बोरसेइतर
386121425898संजय पोपट निकमइतर
387124306350दिलीप कारभारी पाटीलइतर
388141043807दिलीप भिला निकमइतर
389141043379अशोक भिला निकमइतर
390126125378लक्ष्मण महादू गवळीइतर
391141031886बापू शिवाजी निकमइतर
392124675226कल्पना भाऊसाहेब गोसावीइतर
393122288277बाबूलाल नथू निकमइतर
394124367194सुशीला सुपडू निकमइतर
395126151828कारभारी सुकदेव निकमइतर
396125988845बाळू जगन्नाथ निकमइतर
397141044022सुमनबाई रघुनाथ देवरेइतर
398125505381राजेंद्र सुपडू मोरेइतर
399126112135विजय सोमनाथ शिवदेइतर
400141031789यागेश भावराव देवरेइतर
401126940733सदाशिव रघुनाथ सोनवणेइतर
402141043867हेमराज चिंतामण मानकरइतर
403141043604रविंद्र पुंडलिक देवरेइतर
404125932154गोकुळ वसंत मोरेइतर
405124423680संजय श्रावण भामरेइतर
406123984504कासुबाई महादू महाजनइतर
407140173339रामराव नथू निकमइतर
408127707371सर्जेराव साहेबराव निकमइतर
409125436883बाळकृष्ण दगा मानकरइतर
410126937861अभिमन रुपचंद अहिरेइतर
411123921661कमळाबाई श्रावण सोनवणेइतर
412124674236मथुरबाई निंबा घरटेइतर
413124423075सचिन महादू पगारइतर
414123986989सचिन दादाजी जाधवइतर
415123620696पुंडलिक धोंडू मोरेइतर
416123168905योगेश रमेश बच्छावइतर
417122245194शेखर धोंडू पवारइतर
418141031753राकेश बाबुराव देवरेइतर
419141043508संतोष दिलीप गुरवइतर
420127127621जिभाऊ लहू शिवदेइतर
421141031835अभिजित लाला निकमइतर
422123263711मिना संजय सोनवणेइतर
423141043921वर्षा अनिल देसलेइतर
424127135055भारत पोपट निकमइतर
425127708437गणेश अभिमन निकमइतर
426127708853सतिश जगन्नाथ निकमइतर
427127348815लक्ष्मण जिभाऊ देवरेइतर
428141043878निंबाबाई मच्छिंद्र अहिरेइतर
429141031613दिलीप आनंदराव निकमइतर
430141031644कल्पना दत्तात्रेय निकमइतर
431125438229रमेश बाबुराव निकमइतर
432125934179दिनकर नामदेव हिरेइतर
433126936929श्रावण दामू शिवदेइतर
434126730457राजेंद्र लक्ष्मण निकमइतर
435126409755सुनंदा पांडुरंग नरवडेइतर
436124368443दत्तात्रेय रघुनाथ देशमुखइतर
437124931825सुभाष दगा मानकरइतर
438124898029सखाराम तुकाराम शिल्लकइतर
439123988933रुखामिनी भगवान मुठेकरइतर
440123248434काळू फकिरा सोनवणेइतर
441122288233दौलत तुळशीराम हिरेइतर
442122288201द्वारकाबाई रूपा मोहितेइतर
443127715338संगीता अनिल निकमइतर
444124301180समाधान विक्रम काकळीजइतर
445141031847सुनंदा सुधाकर निकमइतर
446141031472देविदास राजाराम निकमइतर
447141043347भाऊसाहेब पुंडलिक शेलारइतर
448127707605मनोहर साहेबराव निकमइतर
449127708232विनोद जगन्नाथ निकमइतर
450126145110राजेंद्र नामदेव हिरेइतर
451123988610भारताबाई चिंतामण रायतेइतर
452124901168दिनकर केदा मोरेइतर
453123615803महेश गौतम अहिरेइतर
454123987461संजय विठ्ठल मानकरइतर
455125008676रविंद्र फुलजी मानकरइतर
456125034092कस्तुराबाई भावराव नवरेइतर
457125936696भारती अशोक निकमइतर
458141031414योगिता दिनेश देसलेइतर
459141044070अमोल भास्कराव बोरसेइतर
460123938729मंगलबाई बळीराम गायकवाडइतर
461123271194शकुंतला कारभारी सूर्यवंशीइतर
462127711024गोरख साहेबराव महालेइतर
463126938882ईश्वर विश्राम सोनवणेइतर
464125442620अशोक तुकाराम मानकरइतर
465125426333अमिनखान शबीरखान पठाणइतर
466125990232मिलिंद दिनकर निकमइतर
467126392204रघुनाथ बाबूराब निकमइतर
468141043972प्रवीण हरिचंद्र हिरेइतर
469141043988जयवंत जगन्नाथ परदेशीइतर
470123981759बाळू शंकर सोनवणेइतर
471123748620प्रकाश उत्तम निकमइतर
472141031681कुंदन नानाजी निकमइतर
473141031873ललिता संजय आंबेकरइतर
474127714706मधुकर खंडू महालेइतर
475127712496प्रदिप उत्तम नवसारइतर
476141031732संदीप दगा वाघइतर
477126171185मनोहर दामोधर हिरेइतर
478126383092विलास भगवान परदेशीइतर
479125440716राजेंद्र बन्सीलाल मानकरइतर
480125436203गोकुळ दगडू नवरेइतर
481141044009शरद जगन्नाथ परदेशीइतर
482124305084ज्योती दिनेश देसलेइतर
483124559910संदीप रामकृष्ण सपकाळेइतर
484140173353माणिक वामन बोरसेइतर
485123923083अनिता नरेश इंगळेइतर
486123229183धनश्री समाधान वाघइतर
487124366928राजेंद्र पुंडलिक मांडवडेइतर
488125034861योगेश रामदास नवरेइतर
489124991813हिरालाल यशवंत नवरेइतर
490125035996गणेश पुंडलिक अहिरेइतर
491125004496अशोक यशवंत नवरेइतर
492127712723सतिश उत्तम नवसारइतर
493127713379वैशाली निलेश शिंपीइतर
494127713779शांता आप्पा निकमइतर
495127338046इस्माईल शेख आयुब मण्यारइतर
496127711833आनंदा दगा वाडेकरइतर
497127710393सोपान गमन चव्हाणइतर
498127355066सुनिल निंबा शिवदेइतर
499125931442राकेश युवराज चव्हाणइतर
500125428984आरिफ मोहम्मद शेखइतर
501125430330प्रशांत भिकन नंदनइतर
502126394220संतोष अमृत निकमइतर
503126729558मनिषा लोटन चौधरीइतर
504141043850सुरेश चिंतामण मानकरइतर
505125005039गोरख हरी नहीरेइतर
506124898279देविदास रामदास अहिरेइतर
507123988122सरला नितीन नवरेइतर
508123988007हरी सतिश नवरेइतर
509125932593संदीप जिभाऊ निकमइतर
510127714942नूतन रमेश कदमइतर
511127077696वंदना बाळू सोनवणेइतर
512125036390पितांबर रामदास नवरेइतर
513127343704सुरेखा एकनाथ कापडणीसइतर
514141031512संभाजी वामन नवरेइतर
515125434983चेतना सतीश मानकरइतर
516124924975राकेश सतीश पवारइतर
517124368289अस्फाक गणी सय्यदइतर
518124990476नितीन दौलत महाजनइतर
519125441956प्रसाद भास्कर पाटीलइतर
520141031706दिनेश गंगाधर मानकरइतर
521141043894किशोर मच्छिंद्र अहिरेइतर
522122296012मधुकर नारायण निकमइतर
523122296288माणिक त्र्यंबक निकमइतर
524122294767रामदास बुवाजी ठाकरेइतर
525123628335रमेश देवराम देवरेइतर
526122242831गुलाब काशिनाथ निकमइतर
527122294701सुशिला सुरसिंग सोळंकीइतर
528122295820प्रभाकर काशिनाथ निकमइतर
529122295959निळकंठ जिभाऊ निकमइतर
530124422436मधुकर जगन्नाथ कासारइतर
531122969865बाबुलाल भगवान सोनवणेइतर
532123981490भास्कर मोतीराम गोसावीइतर
533125006529इंदुबाई संतोष गोसावीइतर
534124303599नथू गणपत मानकरइतर
535125441315रामदास श्रावण जिरे पाटीलइतर
536124427178अहिल्याबाई पोपट देशमुखइतर
537122288216ललित दगा निकमइतर
538122288162भारत केशव निकमइतर
539123114340संजय रामदास पाटीलइतर
540123983617द्वारकाबाई पोपट देवरेइतर
541122296102दौलत केदा निकमइतर
542124423372पुनाजी गणपत निकमइतर
543126163710शरीफा गुलाब खाटिकइतर
544122288183पुरुषोत्तम केदा निकमइतर
545122213984महेंद्र लक्ष्मण झगडेइतर
546124649531तुकाराम त्र्यंबक मानकरइतर
547123630775जिजाबाई नथा जाधवइतर
548123113973यमुनाबाई दत्तू देशमुखइतर
549126124655आबा महादू गवळीइतर
550125007645आनंदा सिताराम बंद्रेइतर
551124648618कमळाबाई तुकाराम मानकरइतर
552124429325सुरेश पुंडलिक मानकरइतर
553122296017निर्मला दगा निकमइतर
554124367493रमेश पुंजाराम देवरेइतर
555126149576सुधाकर जगन्नाथ कासारइतर
556124573082शोभा लक्ष्मण निकमइतर
557122296187सतीश शंकर निकमइतर
558122220479संगिता कैलास चव्हाणइतर
559124674983उषा शांताराम जावरेइतर
560122295874राजेंद्र आनंदा निकमइतर
561124430634सुशिला सुपडू निकमइतर
562124649684निंबा तुकाराम सासलेइतर
563124561107गजराबाई जगन्नाथ शेलारइतर
564122296254चंद्रकांत केशव निकमइतर
565124367346राजेंद्र पुंजाराम देवरेइतर
566124920867देवाजी गणपत माळीइतर
567122296245संदीप जिभाऊ निकमइतर
568123922266अनिता मच्छिंद्र पाटीलइतर
569123988282आशा दिगंबर नंदनइतर
570123988680सुशिला बबन जावरेइतर
571122295868विलास काशिनाथ निकमइतर
572127714210अंजना महादू निकमइतर
573122295923आनंद राजेंद्र निकमइतर
574124306798सरला धोंडू शिंदेइतर
575124570483जयश्री नंदराव आहेरइतर
576124424298रविंद्र नारायण मानकरइतर
577123121933बेबाबाई भिकन घरटेइतर
578122296208विक्रम अभिमन निकमइतर
579124428970अशोक पुंडलिक मानकरइतर
580125005540संजय दामोधर जिरेइतर
581124558632चंद्रभागा चुनीलाल साळुंकेइतर
582123173451जिजाबाई बापू घरटेइतर
583124648926अंताजी चंद्रकांत मुठेकरइतर
584127078245राजेंद्र बाळू मानकरइतर
585124573941पुष्पा चंद्रकांत मुठेकरइतर
586124428628शोभा संजय जिरेइतर
587124991184विशाखा दिपक मानकरइतर
588122295930राहुल राजेंद्र निकमइतर
589122288289विलास उत्तम निकमइतर
590122296301पुनम अमोल निकमइतर
591122296115कारभारी अभिमन निकमइतर
592124427620पुष्पाबाई अशोक नवरेइतर
593122969887विकास मंगा सोनवणेइतर
594122245516रुकसाना फकिरा पिंजारीइतर
595124648776आनंदा रामदास चव्हाणइतर
596126714825निनाद (सचिन)मधुकर जोशीइतर
597124425926सयाद रफिक गणी मणियारइतर
598124368747ममता मुकेश नवरेइतर
599124566455शरद सुदाम भामरेइतर
600122970007वंदना प्रकाश घरटेइतर
601126112601वाल्मिक काळू गवळीइतर
602126119847प्रशांत जगन्नाथ पवारइतर
603122246466नामदेव सांडू सुरडकरइतर
604123616481पंढरीनाथ केदा निकमइतर
605123621834सुमन भिका देवरेइतर
606122215243चंद्रभागा जगन्नाथ दिघेइतर
607122605136गुलाब शामराव निकमइतर
608126923020महारु केदा निकमइतर
609127710831भारत तानाजी महालेइतर
610126124057नारायण सहादू गवळीइतर
611122238158एकनाथ मोतीराम बोरसेइतर
612126123470भिका शामराव गवळीइतर
613127126491ठगुबाई गजमल जावरेइतर
614123622856बळीराम राजाराम महालेइतर
615125427662शब्बीर बशीर पिंजारीइतर
616126920694युनुस शेख आयुब मणियारइतर
617122231754बापू श्रावण झुंझाररावइतर
618122294788(निंबाबाई)धनराज वेडू देवरेइतर
619127347069दादाजी मलसिंग देवरेइतर
620124674736पांडुरंग दगा महाजनइतर
621127713991बबन भावराव निकमइतर
622126941822नानाजी शंकर बच्छावइतर
623125892151एकनाथ बुधा गांगुर्डेइतर
624127351206हरी दौलत जाधवइतर
625122235814पुंडलिक विठ्ठल हाकेइतर
626122237770ललु उस्मान पिंजारीइतर
627124569010रामदास पुंजाराम अहिरेइतर
628126948887बाळू संतोष देवरेइतर
629123261967लक्ष्मीबाई महादू पगारेइतर
630123084715मीराबाई प्रकास नवरेइतर
631124674483रामदास फुला निकमइतर
632125435590दगडू महादू नवरेइतर
633126929910पंडित गोजा पाखलेइतर
634122219902योगेश सजन सोनवणेइतर
635127343808मनिषा गंगाराम निकमइतर
636127345316निंबा दशरथ निकमइतर
637126115845लोटन किसन चव्हाणइतर
638126126548नामदेव संतोष सूर्यवंशीइतर
639123987151विठ्ठल फुला निकमइतर
640123621299दुर्याधन नामदेव देवरेइतर
641122234821दत्तात्रेय रतन अहिरेइतर
642123077616सुरेश जगन्नाथ कासारइतर
643127344905पंडित निंबा निकमइतर
644123922658सुमनबाई दयाराम डोंगळेइतर
645127345721ज्ञानेश्वर दामोधर निकमइतर
646124301650महेंद्र भास्कर बडगेइतर
647123921250संजय वामन बोरसेइतर
648123077031हरून अब्दुल गणी शेखइतर
649122238995उत्तम सुकदेव देवरेइतर
650122230417विष्णू गोविंदा पगारेइतर
651126956397आनंदा रामचंद्र दुसानेइतर
652127712256आनंदा अर्जुन निकमइतर
653123075468भरत नामदेव वाघइतर
654122294775राजेंद्र रतन अहिरेइतर
655123988500रामचंद्र काशिनाथ नंदनइतर
656124567284लिलाबाई सुदाम भामरेइतर
657124673238बाळू राजाराम निकमइतर
658125034456अहिल्याबाई कडू पगारेइतर
659124368597छायाबाई नामदेव मोरेइतर
660127354348मंजुबाई निंबा शिवडेइतर
661126122659यशवंत परशराम पगारेइतर
662126121406पांडुरंग शंकर शिवडेइतर
663126927981देवकाबाई जयवंत निकमइतर
664125439484पंडित नथू नंदनइतर
665127348589प्रमोद वसंत कुलकर्णीइतर
666126945079नलिनी पुरुषोत्तम कुलकर्णीइतर
667123623438सखुबाई बुधा सोनवणेइतर
668122242574सिताराम चिंधा मानकरइतर
669127127088प्रशांत पुंजाराम पगारेइतर
670122233144सदाशिव मुरलीधर विसपुतेइतर
671122213097बापू एकनाथ बोरसेइतर
672123987740त्र्यंबक दादाजी मानकरइतर
673122233633राजेंद्र मुरलीधर विसपुतेइतर
674126928952सतीश पंडित पाखलेइतर
675123981894रत्ना शिवाजी वाघइतर
676141042435दिलीप प्रभाकर महालेइतर
677126947919लक्ष्मण भिला निकमइतर
678125032174बाळू निंबा पगारइतर
679122240974मंगलबाई संतोष देवरेइतर
680122489430दादाजी राजाराम काळेइतर
681122236339दादाजी वामन पगारेइतर
682125035660भोजराज ग्यानदेव शिदेइतर
683125261323मिराबाई पंढरीनाथ सोनवणेइतर
684123926116लिलाबाई कारभारी निकमइतर
685122247119पंडित नामदेव बोरसेइतर
686125433621नारायण देवबा धांडेइतर
687126150655हसन अली सय्यद सुपडूइतर
688122231007श्रावण गजमल झुंजाररावइतर
689122294760शांताराम किसन जगतापइतर
690123919612शांताराम कौतिक देवरेइतर
691125033701आशाबाई भीमराव सावकारइतर
692127707811चंद्रकला बन्सीलाल निकमइतर
693127712936रमेश तुकाराम मानकरइतर
694124673737अंताजी सुकदेव निकमइतर
695124675717छायाबाई मधुकर निकमइतर
696123076353राउफ शेख गणीइतर
697122238541सिकंदर गुलाब शेखइतर
698122240586खंडेराव सुकदेव देवरेइतर
699125425653बापू पांडुरंग अनावडेइतर
700123983727एकनाथ रामदास पाटीलइतर
701123984762लताबाई केदा घरटेइतर
702123575964निर्मला सुभाष महाजनइतर
703123987331निर्मला दिलीप मानकरइतर
704125941767बाळू रघुनाथ निकमइतर
705125939524अनिल उत्तमराव निकमइतर
706126109090दादाजी नथू निकमइतर
707126925145दिलीप शिवाजी निकमइतर
708126164821मुक्तार गुलाब खाटिकइतर
709126390143दिगंबर काशिनाथ देवरेइतर
710124917558साहेबराव यशवंत इंगळेइतर
711124368891दत्तू चिंधा नवरेइतर
712123084423निंबा दादाजी मानकरइतर
713126125971खंडू शामराव शिवदेइतर
714127715155बायजाबाई भावराव निकमइतर
715124898396सोन्याबाई महादू मुठेकरइतर
716127710621सारस्वताबाई राजाराम निकमइतर
717126128035नूतन दीपक निकमइतर
718124563263छाया विजय मोरेइतर
719124561779अमर एकनाथ पगारेइतर
720122235307मजिद बाबूलाल शेखइतर
721122294778जगन्नाथ वामन पगारेइतर
722124304109ज्ञानेश्वर दामू नंदनइतर
723126400427बाजीराव केदा निकमइतर
724125258989कैलास शिवाजी साळुंकेइतर
725124898946वाल्मिक नागू मोरेइतर
726122232464राजेंद्र गोविंदा पगारेइतर
727125424998मिराबाई सुकदेव मानकरइतर
728125119961यमुनाबाई राजाराम पवारइतर
729125551557शांताराम आप्पाजी निकमइतर
730126932749मधुकर शंकर बच्छावइतर
731127709452सरला विजय शिंपीइतर
732122243401साईराम चिंधा मानकरइतर
733124897816प्रभाकर काशिनाथ निकमइतर
734124675975विलास नान्हका जावरेइतर
735127709820भरत उखा नवसारइतर
736123987602कुसुमबाई दादाजी मानकरइतर
737123985855लिला पंडित मानकरइतर
738122244850डोंगर साहेबराव नवरेइतर
739124305827सरिता संजय चव्हाणइतर
740123981615दिपक गमन सोनवणेइतर
741125121615अभिमन निंबा निकमइतर
742122246166वैशाली रमेश झगडेइतर
743124367645भाऊसाहेब पुंजाराम देवरेइतर
744124898107शारदा सुभाष देशमुखइतर
745125038914कारभारी शिवाजी निकमइतर
746125121069संजय ओंकार निकमइतर
747126730033रविंद्र यशवंत इंगळेइतर
748126385862(सुरेखा)संजय जिभाऊ देवरेइतर
749127711627सुरेश रामदास बाविस्करइतर
750127709639श्रावण सुकदेव नवरेइतर
751126946079मिलिंद बळवंत दुसानेइतर
752126391124शांताराम भिका निकमइतर
753123271682पुंजाबाई अर्जुन भामरेइतर
754125440102जनाबाई नारायण नंदनइतर
755125989557प्रमिलाबाई जिभाऊ निकमइतर
756125262074बिबाबाई श्रावण पगारेइतर
757125434320विमल वसंत सोनवणेइतर
758122221022मंगल नामदेव सावळेइतर
759123081663रमेश दत्तू देशमुखइतर
760123919248शेखर बुधा सोनवणेइतर
761123986554बारकू काशिनाथ निकमइतर
762123986360कैलास भिकन भारतीइतर
763125037378सुरेश भावराव मानकरइतर
764124917136मंगलबाई अनिल साळुंकेइतर
765124367812दिपक शंकर पवारइतर
766123988803राजेंद्र दयाराम घरटेइतर
767125944205वसंत पुंडलिक निकमइतर
768125938333पंकज उत्तम निकमइतर
769125422977भास्कर शामराव मुठेकरइतर
770125423647सुरेखा मधुकर साखरेइतर
771126161462जाकीर गुलाब खाटिकइतर
772126925910जयश्री दिलीप निकमइतर
773127357295कमल ताराचंद निकमइतर
774127713164भारत शामराव निकमइतर
775141042268विलास विठ्ठल निकमइतर
776126162548अलका गंगाधर मानकरइतर
777124302985बेबाबाई भाऊसाहेब सोनवणेइतर
778124368118इस्राईल सय्यद जमालइतर
779123986191संजय एकनाथ मानकरइतर
780122993922प्रतिभा भगवान शिंदेइतर
781122294694कमरोद्दीन हसनोद्दीन पिंजारीइतर
782124676233कमलाबाई तुकाराम मानकरइतर
783125424296उज्वला नाथा अनावडेइतर
784127723210रंजनाबाई जगन्नाथ हिरेइतर
785122604983खुशाल दादाजी काळेइतर
786123085927दादाजी यशवंत मानकरइतर
787124917734वंदना बापू पाटीलइतर
788125037066गोरख विजय शिवदेइतर
789125035262दादाजी भावराव काळेइतर
790127709053किशोर अभिमान निकमइतर
791127347971दिनेश बबन निकमइतर
792125430851निंबा लोटन मानकरइतर
793125122638सुनील श्रावण सोनवणेइतर
794125432940विजय बबन पवारइतर
795125437531संजय शंकर मानकरइतर
796126403157धनंजय रमेश निकमइतर
797126729433सुनीता प्रभाकर निकमइतर
798126122177बाळू पांडुरंग शिवइतर
799123985724नितीन कारभारी मानकरइतर
800124899057रंजना लक्ष्मण पगारेइतर
801124562534मनीषा चिंतामण जगतापइतर
802123918896निर्मला देविदास निकमइतर
803123920028विजय दिगंबर मानकरइतर
804123986001मनोज हिरामण मानकरइतर
805123986085जगदीश निबा मानकरइतर
806123622321संदिप देविदास घरटेइतर
807122243043प्रभाकर गोरख देवरेइतर
808125258288सरला आधार देवरेइतर
809125120522चित्रा पंडित निकमइतर
810127714435संदिप बारकू निकमइतर
811124564875संदिप अण्णाजी देवरेइतर
812126927123मनोहर जयवंत निकमइतर
813123249298बबन तानाजी अहिरेइतर
814125123253नितीन श्रावण सोनवणेइतर
815122294708निर्मला कारभारी राजवंशीइतर