नागरिकांसाठी सेवा

नं योजना डाउनलोड लिंक
1
मजुर नोंदणी अर्ज (जॉबकार्ड फॉर्म )
2
रमाई आवास योजना अर्ज
3
संजय गांधी निराधार योजना अर्ज
4
शबरी आवास योजना अर्ज
5
रहिवाशी स्वयंघोषणापत्र
6
वीज जोडणी स्वयंघोषणापत्र
7
शौचालय असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र
8
हयात असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र
9
विधवा असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र
10
परितक्या असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र
11
विभक्त कुटुंब असल्यास स्वयंघोषणापत्र
12
कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र
13
ऑनलाईन दाखले व कर भरणा येणारे दाखले
14
वया बाबत स्वघोषणापत्र
15
ग्रामपंचायत द्वारे देण्यात येणारे दाखले