ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांचे नांव व संपर्क क्रमांक

अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पद मोबाईल नंबर
1
श्री बी एन पाटील
ग्रामविकास अधिकारी
9923932322
2
श्री. पंकज पगारे
गाव कामगार तलाठी
9921398999
3
श्रीमती. गीतांजली हरीशचंद्र लकारे
कृषी सहाय्यक
9422226746
4
श्री. कैलास पवार
आरोग्य सेवक
9422763315
5
श्री. कैलास शिंदे
पशुधन पर्यवेक्षक
8459573706
6
सुशीला रामदास अहिरे
मुख्याध्यापक जि. प मराठी मुलांची शाळा
9370453208
7
सुवर्ण बळीराम देवरे
मुख्याध्यापक गिसाका जि. प मराठी शाळा
9423138377
8
परवीन मोहम्मद सुलेमान
मुख्याध्यापक जि . प उर्दू शाळा
8149363472
9
श्रीमती. विजया भालचंद्र ठोके
मुख्याध्यापक रोकडोबा नगर जि.प मराठी शाळा
9421073140
10
श्री. विजय सखाराम शिरसाठ
मुख्याध्यापक लोंढा नगर जि.प मराठी शाळा
9923229316
11
मालती श्रावण पाटील
मुख्याध्यापक जि.प मराठी मुलींची शाळा
9022143872
12
श्रीमती. आर. डी. विश्वकर्मा
मुख्यसेविका
9850856890

ग्रामपालिका व पाणी पुरवठा कर्मचारी यादी

ग्रामविकास अधिकारी- श्री. बी.एन.पाटील 9923932322

अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पद मोबाईल नंबर
1
श्री. यशवंत निंबा निकम
हेड क्लार्क
8698336031
2
श्री. केतन ओंकार निकम
वसुली क्लार्क
9445055801
3
श्री . दीपक शांताराम पाठक
कॉम्पुटर ऑपरेटर
9860814031
4
भास्कर नामदेव जगताप
सफाई कामगार
5
श्याम जेठ वाघेला
सफाई कामगार
6
सौ. तुळसाबाई विष्णु मानकर
शिपाई
9689316749
7
भारत पोपट निकम
वायरमन
9923290239
8
मयूर मुरलीधर साळुंके
कॉम्पुटर ऑपरेटर
8381059009
9
बलदेव नानाजी सुपारे
पंप ऑपरेटर
9309165814
10
शरद मुरलीधर जगताप
फिटर
8669756632
11
संतोष किसन धिवरे
व्होलमन
9545699925
12
दयाराम भागा पगारे
व्होलमन
8806425823
13
श्री. संजय मुरलीधर जगताप
व्होलमन
9096180747
14
प्रशांत पुजाराम पगारे
व्होलमन जलपरी
9637930769
15
स्वप्निल सुकदेव जाधव
व्होलमन
7378442542
16
दिलीप पंडित सूर्यवंशी
मुक्कदाम
8698335115
17
भीमराव आनंदा सुपारे
सफाई कामगार
18
बापु तुकाराम अहिरे
सफाई कामगार
19
दादाजी मलसिंग देवरे
ट्रॅक्टर ड्राइव्हर
9921225364
20
कलाबाई धाका सुपारे
सफाई कामगार
21
कासुबाई बापु सुपारे
सफाई कामगार
22
सुशीला संजय जगताप
सफाई कामगार
23
शोभा लक्ष्मण पगारे
सफाई कामगार
24
रंजना भाऊसाहेब ढिवरे
सफाई कामगार
25
मंगल दादाजी जगताप
सफाई कामगार
26
नर्मदाबाई पुंजाराम सुपारे
सफाई कामगार
27
कपिल उद्धव कोचुरे
सफाई कामगार
28
लिला श्याम वाघेला
सफाई कामगार
29
मीराबाई कालिदास परमार
सफाई कामगार
30
कविराज कालिदास परमार
सफाई कामगार
31
नानाजी सीताराम सोळुंकी
सफाई कामगार
32
सुजाता नानाजी सोळुंकी
सफाई कामगार
33
विजेता चव्हाण
सफाई कामगार
34
मधुबाई सोळुंकी
सफाई कामगार

दाभाडी हद्दीतील अंगणवाडी बाबत माहिती

अ.न. अंगणवाडी क्र. कर्मचारी नांव पदनाम मोबाईल नंबर
1
1
मनीषा उत्तम सूर्यवंशी
अंगणवाडी कार्यकर्ती
7020372968
2
2
योगिता सतीश नवसार
अंगणवाडी कार्यकर्ती
7776807762
3
3
अरुणा विठ्ठल मानकर
अंगणवाडी कार्यकर्ती
7498978532
4
4
सुमन साहेबराव निकम
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8830973634
5
5
संगीता पुनाजी निकम
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8975015960
6
6
आशा निंबा घरटे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8408853537
7
7
सरला भगवान पगारे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8975232220
8
8
सिंधुबाई सुपडू निकम
अंगणवाडी कार्यकर्ती
9960691720
9
9
विमल ज्ञानेश्वर देवरे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
7249895108
10
10
सुरेखा अभिमन निकम
अंगणवाडी कार्यकर्ती
9445150447
11
11
वत्सला यादव निकम
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8390932422
12
12
रेखा सुरेश महाले
अंगणवाडी कार्यकर्ती
7719993214
13
13
सुनंदा सुकदेव घरटे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8459554356
14
14
वंदना वसंत सूर्यवंशी
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8459532795
15
15
संगीता पुनाजी निकम (अतिरक्त )
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8459532795
16
16
प्रतिभा प्रभाकर कलंकार
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8188887055
17
17
विद्या शिवराम मानकर
अंगणवाडी कार्यकर्ती
7588555883
18
18
प्रभावती ज्ञानेश्वर सुपारे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8999877132
19
19
नम्रता विशाल सुपारे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
899987055
20
20
वंदना बापु पाटील
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8551925216
21
21
प्रमिला अनिल कापडणीस
अंगणवाडी कार्यकर्ती
7218420437
22
22
सुनीता संजय अल्हाटे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
9922444384
23
23
सरला भोजराज शिंदे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
9130486760
24
24
सुनीता सुकदेव नवरे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
8308745896
25
25
सिमा प्रविण हिरे
अंगणवाडी कार्यकर्ती
9834947595