ग्रामस्तरीय समिती

👉🏻बाल संरक्षण समिती
👉🏻फेर आकारणी समिती
👉🏻ग्राम आरोग्य पोषण व पाणी पुरवठा स्वच्छता समिती
👉🏻ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती
👉🏻बालविवाह संरक्षण समिती
👉🏻सामाजिक लेखापरीक्षण समिती
👉🏻दक्षता समिती
👉🏻नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी समिती
👉🏻तंटामुक्त गाव समिती